cartoni animati - Simboli Disegni Facebook e Ascii Art

Cartoni Animati ASCII

Lisa Simpson Tutti i disegni dei simpson qui __________________________________________________ ________________________¶¶¶¶______________________ ______________________¶¶___¶¶§_______1§___________ ____________¶¶¶¶¶¶¶3§¶¶______¶¶3§¶¶¶¶¶¶¶§_________ ___________¶¶____3§¶¶_________1¶¶1_____§¶_________ ___________1¶__________________________1¶_________ ___________¶¶__________________________1¶3________ _____3¶¶¶¶¶¶§___________________________1¶¶¶¶¶¶___ ____3¶_________________________________________¶1_ _____¶¶_______1_______________________________¶¶__ ______§¶¶_3311¶§3¶¶_§¶_3_¶¶__________________¶¶___ ________¶¶¶¶_____3_1¶¶1§3¶1§__§_____________¶¶____ ________§¶¶¶______¶¶________§¶_______________¶¶¶__ _________¶_______1¶¶_________1§________________¶¶¶ _________1¶1§1113¶___________1¶1________________¶¶ __________¶¶______¶1________§¶_______________3¶¶¶_ _______1¶¶1_¶§§3___1§§111§¶¶1______1________¶¶3___ _______¶¶______________3__________¶1¶¶______¶¶____ ________¶¶¶¶1____________3¶¶¶¶¶__1¶__¶_______¶¶___ _________1_3¶¶¶¶¶¶¶¶3_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_1_¶¶__1¶¶¶¶¶¶3___ _____¶¶¶¶1¶_______¶¶__¶¶¶__3_31__1¶____¶¶_________ ____¶¶3__§1¶¶_____¶¶_____1333____§¶¶¶1¶¶__________ ____¶_1_¶__¶3______¶¶¶________33¶1¶_¶¶____________ ____¶______¶¶____1¶3_§¶33§§¶1¶31¶3_¶¶¶¶¶__________ ____¶¶______¶1_3¶¶_33¶3_¶¶__¶¶__¶§_____¶¶¶________ _____¶_______¶¶¶3___1_3§__§¶__1§1________¶¶¶______ ______¶3______¶____¶¶______________________¶¶_____ _______¶¶_________¶11¶1133_____333¶¶3_______¶¶____ ________¶¶§_______¶___311§§§§§1133__¶¶§¶_____¶¶___ __________¶¶¶¶1§3¶1_____________31¶¶3_________¶___ ____________3¶¶1¶¶__________¶§§§_3__________§¶¶___ ________________¶__________3¶_¶__3______3¶¶¶¶_____ _______________¶1____________¶_¶¶_¶¶§¶1¶¶3________ ______________¶¶______________11§¶¶_____¶_________ _____________¶¶_________________________¶¶________ ____________¶¶___________________________¶¶_______ ___________¶§_____________________________¶¶______ _________¶¶1_¶_____________________________¶¶_____ _________¶¶¶¶¶1__¶¶____§________________¶¶__¶¶____ _____________§¶¶¶§1¶_¶¶¶¶____¶¶___¶¶§___¶¶¶¶¶¶3___ _______________3¶__¶¶1__¶¶§¶¶¶_¶3¶¶__¶¶¶¶_________ _______________¶¶_______¶_¶§¶¶__1§___¶§§__________ _______________¶¶______§¶___¶¶______3¶____________ ________________¶______§¶___3¶_______¶____________ ______________¶¶¶¶§¶§1__¶____¶¶31____¶§___________ _____________¶¶__13_§¶¶_¶¶_¶¶¶§1§¶§¶_3¶___________ ____________¶¶____33§____¶¶¶__31__¶§¶_¶¶__________… read more »

Snoopy

‎Disegni ASCII di Snoopy _____________________________________________ _____________________¶¶______________________ _________________¶¶__¶__________________¶____ _______________¶¶¶¶¶_¶____________¶______¶___ ___________¶__¶¶¶¶¶¶______________¶¶_¶¶___¶__ __________¶__¶¶¶¶¶¶¶_______________¶¶¶¶¶¶__¶_ __________¶__¶¶¶¶___________________¶¶¶¶¶¶__¶ ________________¶¶____¶¶¶¶__¶¶¶______¶¶¶¶¶¶_¶ _________________¶¶¶¶¶¶________¶_____¶¶¶¶¶¶_¶ __________¶¶¶¶__________________¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶_ ______¶¶¶¶______________¶________¶¶__________ _____¶¶__________________¶¶¶_______¶_________ ___¶¶_______________________________¶¶_______ ___¶______¶¶¶¶¶______________________¶_______ __¶¶______¶¶¶¶¶______________________¶¶______ __¶___________________________________¶______ __¶¶_______________________¶__________¶______ ___¶_______________________¶_________¶_______ ___¶¶_______________________________¶________ _____¶¶¶____¶____________________¶¶¶_________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶_____________¶¶¶______________ ______________¶¶¶¶______¶¶___________________ __________________¶____¶_______¶¶_¶¶_________ _____¶____¶_______¶¶¶¶¶¶____¶___¶____¶_______ __¶__¶¶___¶______¶¶¶¶_¶¶____¶¶_______________ _¶¶____________________¶¶__________¶¶________ ___¶¶_______________________________¶¶_______ _________¶¶¶__________________¶___¶¶_________ __¶¶_¶¶__¶__¶¶__________¶______¶_____________ ______¶¶¶¶______________¶____________________ ____________¶___________¶____¶_______________ ___________¶____________¶¶_¶_____________¶¶__ __________¶_____________¶¶¶¶____¶¶__¶______¶_ _¶________¶________________¶_¶___¶___¶_____¶_ ____¶¶__¶__¶_______________¶¶____¶___¶_____¶_ ¶___¶____¶_¶¶____________________¶___¶_______ ¶__¶¶______¶¶____¶___¶___________¶__¶________ ¶___¶____________¶___¶____¶_____¶___¶________ _¶__¶¶___________¶____¶¶_______¶___¶_________ _____¶¶_______¶__¶¶___¶____¶¶_¶___¶__________ ______¶¶__________¶¶__¶__¶__¶___¶____________ _______¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_____¶___________________   Con cuore _____________________________¶______________________ _________________________¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________ ________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________ _______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶______¶¶¶¶________ __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________________¶¶_______ ________¶¶¶¶______________¶_________________¶¶______… read more »

Shrek

Shrek __________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________ _________________¶¶622211111111¶¶¶________________ _______________¶¶2621111111_11111¶¶_______________ ¶6____________¶¶1111111111_1_111111¶______________ ¶¶__________18¶88111_111111___11111¶¶_____________ ¶¶22_______2¶¶¶¶¶¶¶¶1____11111___112¶¶_________668 ¶¶¶¶¶81___1¶¶¶82228¶¶¶2____11_11¶¶¶¶¶¶6_______¶¶6¶ 168¶¶¶¶812¶¶¶66666268¶¶2111118¶¶¶¶662¶¶_____1¶¶82¶ 1____6¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶86¶¶¶¶¶¶62116¶¶66221112___2¶¶¶¶¶¶¶ 11_____¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶12¶¶¶¶¶868¶8¶¶6628¶862¶¶¶¶21___1 1111___8¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1_1¶¶¶¶2126¶¶8¶¶¶_8¶¶8112______1 _111111¶¶¶26¶¶¶¶¶¶216¶¶111_11¶¶¶¶¶¶_186611_____111 ______¶¶811__11111222111111_118¶¶¶8882111_1___111_ _____1¶81111___1682282111111____111111_11111111___ _____¶¶62111112¶¶¶¶¶¶8211111111_11______1_11______ _____¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8221226¶¶2¶61___1__11______ ____2¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶82¶¶21111_11______ ____8¶8612¶¶¶¶6111111111122211__1_16¶¶611111______ ____¶¶6116¶8¶¶¶¶¶2111_1111111___1_1_16¶61111¶2____ __1¶¶8888¶88866¶¶¶¶¶1111111____111111112111_¶¶¶6__ ¶¶¶¶¶8¶8¶¶¶8¶¶¶66668¶¶¶¶¶¶¶¶¶222622661_111___1¶¶¶¶ ¶¶¶8¶¶888¶8¶8¶¶¶¶¶861111121111111111_11111111__¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶888¶¶8¶8¶¶¶¶¶86666211111111111111111111__1¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶888¶8¶¶¶¶¶¶¶862622221111111111111111___1¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶8888¶8¶¶¶¶¶¶¶8666221212121111111111__1¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶88¶888¶8¶866622222211121111111111_1¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8888862111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶86111111111111___1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶862111111111111111211¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶862212121112266212¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶86621_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶662212221111_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Fiona ____________________________11111_________________ _____________________11111_21___11________________ ________________1111661__111__6_16121_____________ ____________168¶¶¶8¶626612111111121_1_____________ __________2¶¶¶¶8¶¶¶¶¶88686611__1126661____________ _______12¶¶¶8¶8¶¶8888888888¶¶¶¶868888¶¶2__________ ______1¶¶¶¶¶¶866628666628888¶¶¶¶¶¶¶8¶8¶¶¶1________ _____6¶¶¶¶¶¶868¶¶¶¶¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶868666¶2_______ ___18¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶621268¶¶¶¶¶¶¶¶82288¶6______ __1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶81___________18¶¶¶¶888¶¶2_____ _188¶68¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶81_______________1¶¶¶¶8¶¶¶1____ 111116628¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶112262668__________2¶¶¶¶¶¶¶1___ 111____1__¶¶¶¶¶¶¶¶8121228226_____681___¶¶¶¶¶¶8¶___ _18¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8826611222_____68¶¶811¶¶¶¶¶¶86__ _12¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___2¶2¶¶11¶82____88616618¶¶¶¶¶8161_ _11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶82_____111________¶¶¶6_88¶¶¶81_28¶¶8 _11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶86_________222_____1111112¶¶6221__11 __1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶882_______1¶¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶2¶¶¶211_ ___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶66622______168661______1¶¶62¶¶221_ ____1¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶2____2¶6111____________2¶¶¶¶8111__ ______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶6_____¶¶¶¶¶¶86¶¶8__22__¶¶¶¶81_1___… read more »

Anime e Manga

Naruto ______________11________1¶1__________________ _____________1¶¶¶1___1¶¶11¶____¶¶¶¶¶_________ _____________¶111¶1_¶¶1111¶11¶¶¶11¶1_________ ____________1¶1111¶¶111111¶¶111111¶__________ ______¶¶¶__1¶11111111111111111111¶111111¶1___ ______¶¶1¶1¶111111111111111111111111111¶¶1___ ______¶¶11¶1111111111111111111111111111¶_____ ______1¶111111111111111111111111111111¶11111_ __¶1111¶1111111111111111111111111111111111¶¶¶ __¶¶¶111111111111111111111111111111111111¶¶1_ ____¶¶1111111111¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111¶1___ _____1¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶1111111111¶1 _____1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶111111¶¶¶ _____¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1¶¶¶¶¶¶111111__ _____¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶_1¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____ ____111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶____ ________¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶1¶1___ ________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111_1111¶11¶¶___ __________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1111111111¶¶¶¶11¶¶¶__ __________1¶11¶¶11_11¶111¶¶¶¶¶11111¶¶111¶¶¶1_ ___________¶111¶¶¶111111¶¶111111111111¶11¶¶¶1 ___________¶¶1111111111111111¶¶11111¶¶111¶¶¶¶ ____________¶¶1111¶11111111111111111¶1¶¶¶_¶¶¶ _¶¶____¶¶¶__¶¶1111¶111111111111¶111¶11¶¶¶1_¶¶ 1¶¶¶__1¶1¶1__¶¶111¶111111111111111¶1¶¶¶¶¶¶1_¶ 1¶1¶1_1¶1¶1___¶¶11¶¶111¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶11¶__¶11¶____¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _1¶11¶_¶11¶______¶¶¶¶¶1¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __1¶111¶11¶1_______1¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ __1¶111¶111¶__________111_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶11¶1111111¶______________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 1¶11¶1111¶¶1¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 1¶11¶11111111¶1__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 111¶¶1¶¶¶¶1111¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 1¶1¶¶¶¶1¶11111¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶11¶111¶11111¶_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _1¶111111¶11¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶   _______________________¶_________¶¶ ________________¶_____¶_¶_______¶_¶ ________¶______¶¶¶¶___¶__¶____¶¶__¶________¶¶ ________¶¶¶¶¶__¶¶_¶__¶____¶_¶¶¶___¶¶____¶¶¶¶¶ ________¶¶__¶¶¶¶___¶¶¶_____¶¶_____¶¶_¶¶¶¶__¶¶ _________¶_____¶____¶______________¶¶¶_____¶ __________¶________________________________¶ __¶¶¶_¶¶__¶¶______________________________¶¶… read more »

Sidebar