autocarro - Simboli Disegni Facebook e Ascii Art

Disegni piccoli #9

  Macchine, auto …. ______ …….______ … /_______\о о/______ \ ..(О. –=– .О) (о\=заз=/о) …"Ш""""""Ш" .. "Ш""""""Ш"   Automobile BMW ..__________ _/__________\_ OO_(|||)(|||)_OO BMW |||**********||| ______________   Camion ^^^^^^^^^^^|______ ______ |_____*****_____|’,”’|””””’\____,,  |_______________| _|’____|____| *'(@)'(@)”””’|(@)(@)******|(@)*   Pistole +–^———-,——–,————–,—–^———–\ ..||||||||||. ..`——–‘………..|…………………..| ..` ——— Pistola BERETTA————————| …. `\_,———,———,——————–| ……/.XXXXXX /’|……../’ …../.XXXXXX /..`\…. /’ …./.XXXXXX./`——-‘ …/.XXXXXX./ ../.G-UNIT./ .(_______ )… read more »

Mezzi di trasporto – barca e camion

Barca …………|\ …………| \ …………|_\ …______|__________ …\___ A BOAT_____/ ….\_____________/ ⋱ ⋮ ⋯♥ ⋯ ⋰ ⋮ ⋱ .¶ _¶*$$$___ ._¶*$$$$$$__ __¶**$$$$$$$$___ .__¶***$$$$$§§§§§§_ ___¶_***§§§§§§§§$$$$_ .___¶_****§§§§§$$$$$§§§_ ____¶_*****$$$$$$$§§§§§§§_ .____¶_*****$$$$§§§§§§§$$$$_ _____¶__*****§§§§§§§$$$$$$$$ ._____¶__*****§§$$$$$$$$$$$$§ ______¶__*****$$$$$$$$$$$§§§§ .______¶_******$$$$$$§§§§§§§§ _______¶******§§§§§§§§§§§§§§ ._______¶*****§§§§§§§$$$$$$ _______*¶****§§$$$$$$$$$$ ._____***¶**$$$$$$$$$$$$ _____****¶*$$$$$$$$$$ .___****__¶___¶¶___ ___**_______¶¶$¶$$¶¶____ __*______¶¶¶$$$¶$$$$¶¶¶¶ *_____¶¶$$$$$$$¶$$$$$$$¶ _¶¶¶¶$$$$$$$$$$¶$$$$¶¶¶ ¶$$$$$$$$$$$$$¶$$$¶¶¶ __¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ _..-+*°*+-.._ ~~~~~*°*~~ _ Camion |^^^^^^^^^^^^| | | ‘|”””;.., ___. |_…_…______===|= _|__|…, ] |… read more »

Sidebar