Shrek

Shrek
__________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________________
_________________¶¶622211111111¶¶¶________________
_______________¶¶2621111111_11111¶¶_______________
¶6____________¶¶1111111111_1_111111¶______________
¶¶__________18¶88111_111111___11111¶¶_____________
¶¶22_______2¶¶¶¶¶¶¶¶1____11111___112¶¶_________668
¶¶¶¶¶81___1¶¶¶82228¶¶¶2____11_11¶¶¶¶¶¶6_______¶¶6¶
168¶¶¶¶812¶¶¶66666268¶¶2111118¶¶¶¶662¶¶_____1¶¶82¶
1____6¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶86¶¶¶¶¶¶62116¶¶66221112___2¶¶¶¶¶¶¶
11_____¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶12¶¶¶¶¶868¶8¶¶6628¶862¶¶¶¶21___1
1111___8¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1_1¶¶¶¶2126¶¶8¶¶¶_8¶¶8112______1
_111111¶¶¶26¶¶¶¶¶¶216¶¶111_11¶¶¶¶¶¶_186611_____111
______¶¶811__11111222111111_118¶¶¶8882111_1___111_
_____1¶81111___1682282111111____111111_11111111___
_____¶¶62111112¶¶¶¶¶¶8211111111_11______1_11______
_____¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8221226¶¶2¶61___1__11______
____2¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶82¶¶21111_11______
____8¶8612¶¶¶¶6111111111122211__1_16¶¶611111______
____¶¶6116¶8¶¶¶¶¶2111_1111111___1_1_16¶61111¶2____
__1¶¶8888¶88866¶¶¶¶¶1111111____111111112111_¶¶¶6__
¶¶¶¶¶8¶8¶¶¶8¶¶¶66668¶¶¶¶¶¶¶¶¶222622661_111___1¶¶¶¶
¶¶¶8¶¶888¶8¶8¶¶¶¶¶861111121111111111_11111111__¶¶¶
¶¶¶¶¶¶888¶¶8¶8¶¶¶¶¶86666211111111111111111111__1¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶888¶8¶¶¶¶¶¶¶862622221111111111111111___1¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶8888¶8¶¶¶¶¶¶¶8666221212121111111111__1¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶88¶888¶8¶866622222211121111111111_1¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8888862111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8¶86111111111111___1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶862111111111111111211¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶862212121112266212¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶86621_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶662212221111_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Fiona

____________________________11111_________________
_____________________11111_21___11________________
________________1111661__111__6_16121_____________
____________168¶¶¶8¶626612111111121_1_____________
__________2¶¶¶¶8¶¶¶¶¶88686611__1126661____________
_______12¶¶¶8¶8¶¶8888888888¶¶¶¶868888¶¶2__________
______1¶¶¶¶¶¶866628666628888¶¶¶¶¶¶¶8¶8¶¶¶1________
_____6¶¶¶¶¶¶868¶¶¶¶¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶868666¶2_______
___18¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶621268¶¶¶¶¶¶¶¶82288¶6______
__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶81___________18¶¶¶¶888¶¶2_____
_188¶68¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶81_______________1¶¶¶¶8¶¶¶1____
111116628¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶112262668__________2¶¶¶¶¶¶¶1___
111____1__¶¶¶¶¶¶¶¶8121228226_____681___¶¶¶¶¶¶8¶___
_18¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8826611222_____68¶¶811¶¶¶¶¶¶86__
_12¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___2¶2¶¶11¶82____88616618¶¶¶¶¶8161_
_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶82_____111________¶¶¶6_88¶¶¶81_28¶¶8
_11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶86_________222_____1111112¶¶6221__11
__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶882_______1¶¶¶¶¶¶¶¶______1¶¶2¶¶¶211_
___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶66622______168661______1¶¶62¶¶221_
____1¶¶¶¶¶¶¶8¶¶¶2____2¶6111____________2¶¶¶¶8111__
______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶6_____¶¶¶¶¶¶86¶¶8__22__¶¶¶¶81_1___
________6¶¶¶¶¶¶¶¶2_______8¶¶¶¶6¶¶_____8¶¶¶61111___
__________18¶¶¶¶¶¶6_____81112211_____8¶¶¶2111_____
___________2¶¶¶¶¶¶¶¶6____6861111_116¶¶¶81_________
_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8________118¶621____________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8211128¶¶6________________
____2¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶211________________
__6¶¶¶¶88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶611___111161111161_____
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶611___1_1___________1126¶¶1111¶¶821_
2¶¶¶¶¶¶¶86111168621__________111111_12_2¶1_1122162
¶¶¶¶¶221112211__128¶¶¶811___11111_1_111_1¶1_1_2221
¶¶821212111112211___11288¶811______11111_1¶1_1_211
8¶662221111111128211_____1126868¶¶1111111_28___126
¶8266212211111_1126621___1___112¶¶1111111__¶1___11
8261611121111111111166211__1111___11111111111_1_11
8611111111112¶2¶111_112621___1111111111111111___11
6121111111116¶¶¶6111111122211__11111111111111___11

 

Shrek

__________________________________________________
____________________111_11___1_____________1__1___
_________________111_1_1___1______________11¶81___
_______________1111____________1__________8188811_
______________11____________________1_____8188111_
____________1111________________________18¶¶¶¶81__
___________1111_________1¶881¶1________888¶1______
___________111_______188¶¶1111111_____1888________
1_________11________8¶¶81111111111____11¶_________
¶11______1_________1¶88888888888111_____1¶8_______
¶8111___8¶¶¶¶¶811_1188¶¶81111118811_______¶¶1_____
1888111¶¶8¶¶¶¶¶¶881188¶¶¶¶8___811__________8¶1____
8811188¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11118¶8¶¶111111____________¶____
_______8¶¶111188¶1__1111¶¶¶8118__________________1
________¶¶¶¶¶11111________________________________
_______18¶¶8888___________________________________
_______1_1¶¶1111____11111118811___________________
_______1___11¶811111118¶¶¶¶_1¶8111________________
_______11__18¶¶¶888¶¶¶¶8_______8¶81111____________
_______11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________18811_1__________
_______88888¶¶¶¶¶¶¶¶1_______________111____1______
_______18¶¶¶8¶81_______________11____1_______1____
________8¶¶¶881__________18¶¶¶¶¶881________1111___
_________8¶¶¶¶811___8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______11111111__
_________88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________1_111111__
________88¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1______1_111181111_1
______888¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_181_____11111111888111__
_____888¶¶¶¶¶¶8118¶¶¶88881___11111111111188¶811111
____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8___________88888888811118¶¶¶881111
____8¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶811__18¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶811118¶¶¶881111_
____¶8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶81_1188¶¶¶¶88111__
1_1_8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶81_1188¶¶¶¶¶81111__1
81___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8888¶¶¶¶¶¶¶¶111____18
88___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶81_____8__
88___8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶8_____818_¶
18___8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1__181__¶¶¶
11___8¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_18¶1__¶¶¶¶¶

 

_________________________1¶1______________________
_________________________¶¶¶______________________
_____________1¶¶111¶¶¶1_¶¶¶_______________________
____________1¶11111¶¶¶¶1¶_________________________
____________¶¶¶¶¶1¶¶¶¶1111________________________
______¶¶¶1_1¶¶¶¶¶1111111111_______________________
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶11______________________
___________1¶11¶¶¶¶¶1111¶1111_____________________
___________1¶¶¶¶¶¶11111¶11111¶¶¶111¶¶_____________
____________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶1____________
________1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111_1¶¶¶¶¶1_11_________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11111111¶¶¶¶¶¶11__11_______
______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶11111111_____
_____¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶111111111____
____¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111111__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶111111_
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111
_1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11111
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_¶¶¶111111
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶11¶¶1111111
¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶111111111111_111111111111_1¶¶1111111
¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111111111111111111111_111111¶¶11111111
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111¶¶111111¶_
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111¶¶¶¶1111¶1_
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶¶11111¶1__
____1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶__
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111_1________
_________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111__________
_________¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶__________
_________¶¶111¶¶¶¶11111111111111111111¶¶__________
_________1¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶¶¶____________
_________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
__________¶¶¶¶¶¶¶1__111111__¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
__________¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
__________1¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
___________¶¶¶¶¶¶¶__________1¶¶¶¶¶¶¶¶_____________
___________1¶¶¶¶¶____________1¶¶¶¶¶¶______________
__________¶¶¶¶¶¶¶1____________¶¶¶¶¶¶¶¶____________
_________1¶¶¶¶¶¶¶1___________1¶¶¶¶¶¶¶¶____________
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________1¶¶¶¶¶¶¶____________
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________1¶¶¶¶¶¶¶1___________

 

Ciuchino
________¶¶¶¶
_______¶____¶
______¶_____¶
_____¶___¶¶__¶____________________¶¶¶
_____¶__¶__¶_¶_________________¶¶¶___¶
____¶__¶___¶_¶_______________¶¶___¶___¶
____¶__¶___¶_¶_____________¶¶___¶¶___¶
___¶__¶_____¶____________¶¶____¶____¶
__¶__¶______¶___________¶____¶¶____¶
__¶__¶___¶__¶__________¶___¶¶_____¶
_¶___¶___¶_¶__________¶___¶___¶__¶
_¶___¶__¶__¶_________¶___¶___¶__¶
_¶___¶_¶__¶_________¶___¶___¶__¶
_¶___¶_¶_¶_________¶___¶__¶¶_¶¶
_¶____¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶__¶
__¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶
___¶__¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶
____¶__¶¶¶______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶
____¶_____¶¶¶¶¶¶_____¶¶_¶¶¶¶
____¶____¶¶___¶¶¶___¶_¶¶11¶
_____¶__¶¶_¶¶¶111___¶¶¶11¶
_____¶____¶__111¶__¶¶¶¶¶¶¶
____¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶___¶
____¶__________¶¶_______¶¶¶¶¶
__¶¶__________¶_______¶¶¶____¶¶¶
_¶__________________¶¶__________¶
_¶_________________¶___¶¶________¶
_¶________________¶____¶¶________¶
_¶______________¶¶______¶¶¶_______¶
__¶___________¶¶___________________¶
___¶¶________¶_____________________¶
____¶¶¶______¶___________________¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶_____¶¶¶_________¶¶____¶¶
________¶________¶¶¶________¶¶¶¶
________¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________________¶¶__¶

Shrek
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________________¶¶¶__________¶¶¶
_______________¶¶________________¶¶__________¶¶¶
____________¶¶¶____________________¶¶_______¶_¶_¶
__¶¶¶______¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶¶¶__¶_____¶_¶__¶
_¶__¶¶____¶____¶¶¶_¶____¶¶¶¶¶¶________¶___¶__¶__¶
¶___¶_¶_¶¶¶________¶___¶¶¶_____________¶_¶___¶¶¶
¶__¶__¶¶¶¶¶__¶¶¶¶__¶________¶¶¶¶¶¶______¶¶_¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶¶¶¶_¶_¶______¶¶¶¶¶¶__¶_______¶
_________¶__¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶
________¶________¶¶¶____¶¶¶¶______________¶
_______¶_______¶¶___________¶¶____________¶
______¶_______¶_______________¶___________¶
______¶______¶_¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶_____________¶
_____¶_____¶¶______¶¶¶¶¶______¶¶¶__________¶
_____¶____¶________¶___¶_________¶¶¶________¶
_____¶___¶__¶_____¶___¶_____________¶_______¶
_____¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶
_____¶______________________________________¶
______¶________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______________¶
______¶____________¶¶¶¶¶¶___________________¶¶
_______¶______________________________________¶
___¶¶¶¶¶¶______________________________________¶
¶¶¶______¶_____________________________________¶
__________¶¶_______________________¶¶___________¶
____________¶¶¶__________________¶¶_____________¶
_______________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Comments

So empty here ... leave a comment!

Lascia un commento

Sidebar