Nuovi disegni di cuori

Nuovi disegni di cuori ASCII

_░▒██▒████
░██▓▒░░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
██▓▒░_______________░▒▓██
_██▓▒░______________░▒▓██
__██▓▒░____________░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
_________░▒▓██
_______░▒▓██
_____░▒▓██
___░▒▓██
_░▒▓██
░▒▓█
_░▒▓█
__░▒▓█
___░▒▓█
____░▒▓█
▒▀█▒▒▀▀▀█▒█▒▒█▒█▀▀▀▒
▒░█▒▒░█░█▒▀▌▐▀▒█░▀▒▒
▒░▀▀█░▀░█▒▒▐▌▒▒█░▀▀▒
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
___░▒▓█
__░▒▓█
_░▒▓█
░▒▓█
_░▒▓██
___░▒▓██
_____░▒▓██
_______░▒▓██
_________░▒▓██
_______█▓▒░░▒▓██
______██▓▒░__░▒▓██
_____██▓▒░_____░▒▓██
____██▓▒░________░▒▓██
___██▓▒░__________░▒▓██
__██▓▒░____________░▒▓██
_██▓▒░______________░▒▓██
██▓▒░_______________░▒▓██
██▓▒░___░▓██▓_____░▒▓██
██▓▒░____░▓███▓__░▒▓██
██▓▒░__░▒▓██___██████
░██▓▒░░▒▓██
_░▒██▒████
__░▒▓████

__♥♥♥_____♥♥♥___♥♥♥
_♥█████♥_♥█████♥▒▒▒▒▒♥
♥███████♥███████♥▒▒▒▒▒♥
♥███████████████♥▒▒▒▒▒♥
_♥█████████████♥▒▒▒▒▒♥
___♥█████████♥▒▒▒▒▒♥
_____♥█████♥▒▒▒▒▒♥
_______♥█♥___♥▒♥
________♥_____♥

░░░█████▒░
░███░░████▒░
███░░░░████▒▒█████▒
███░░░░░██████░░████▒
████░░░░░████░░░░████▒
░░███░░░░░██░░░░░████▒
░░░███░░░░░░░░░░░███▒
░░░░░███░░░░░░░░███▒
░░░░░░░███░░░░███▒
░░░░░░░░░███░███▒
░░░░░░░░█████▒░
░░░░░░░░█████▒░
░░░░░░░░░███░███▒
░░░░░░░███░░░░███▒
░░░░░███░░░░░░░░███▒
░░░███░░░░░░░░░░░███▒
░░███░░░░░██░░░░░████▒
████░░░░░████░░░░████▒
███░░░░░██████░░████▒
███░░░░████▒▒█████▒
░███░░████▒░
░░░█████▒░

 

________¶¶¶¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶__________________
______¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______________
____¶¶1_____1¶¶1¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶___________
__1¶¶___¶¶¶¶¶11¶111¶¶¶¶111111¶1¶¶¶¶11¶¶¶__________
__¶¶__¶¶¶11111¶11111¶1111111¶111¶1¶¶¶1¶¶¶_________
_¶¶__1¶1111¶1¶1111111111111¶111¶111¶¶¶1¶¶¶________
1¶¶1_¶¶1¶1¶1¶1¶1¶1¶1¶1¶11111¶1¶1¶1¶1¶¶¶1¶¶¶_______
¶¶1¶¶¶1¶1¶111¶1¶111¶1¶1111111¶111¶111¶¶¶¶¶¶_______
¶¶1¶¶111¶1¶1¶1¶1¶1¶11111111111¶11111¶¶¶1¶¶¶_______
_¶¶1¶¶11111¶111¶1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
_¶¶1¶¶¶1¶1¶1¶1¶1¶11¶¶___11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶¶¶¶_______
__¶¶1¶¶¶1¶111¶1¶11¶¶__¶¶¶¶1111¶¶1111111¶11¶¶______
___¶¶1¶¶¶111¶1¶111¶__¶¶111111111¶1¶1¶111¶¶1¶¶_____
____¶¶11¶¶111¶1¶1¶¶¶¶¶1¶1¶11111¶1111111¶1¶1¶¶1____
_____¶¶¶11¶111111¶¶¶¶1¶1¶111¶1¶1¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶____
______1¶¶¶1¶¶¶1¶11¶11¶1¶1¶111¶1¶¶__1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶__
________¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶¶11¶1¶1¶1¶1¶1_¶¶¶111¶¶11111¶¶¶_
__________¶¶¶¶1¶¶¶1¶¶¶1¶111¶11¶_1¶111¶111¶1¶11111¶
____________¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶1¶111¶1¶¶¶1¶1¶111¶111¶111¶¶
______________1¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶11¶¶111¶111¶1111111¶¶¶
________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶11111¶1¶1¶111¶¶¶_
__________________1¶¶¶1¶¶__¶¶¶1¶¶¶¶¶111¶111¶¶¶¶¶__
____________________¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶1¶¶¶111¶¶¶¶¶____
______________________¶________¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶______
_______________________________________¶¶¶________

 

_____$$$$__________$$$$$
___$$$$$$$$______$$$$$$$$$
__$$$$$$$$$$____$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$_____$$$$$$$______$
$$$$$$$$$$$$$$$$________$$$$________$
_$$$$$$$$$$$$$$__________$$__________$
_$$$$$$$$$$$$$___________$___________$
_$$$$$$$$$$$$$_______________________$
__$$$$$$$$$$$$_______________________$
___$$$$$$$$$$$_______________________$
____$$$$$$$$$$_______________________$
_____$$$$$$$$$_______________________$
______$$$$__$$$__$$$$$_______________$
_______$______$_$_____$_____________$
______$_______$$______$_____________$
______$________________$___________$
______$________________$__________$
_______$_______________$_________$
_______$______________$_________$
________$_____________$________$
_________$___________$$______$
__________$_________$__$____$
___________$_______$_____$$
____________$$___$$
______________$$$
_______________$

 

__________________________________________________
_________________________$$$$$$___$$$$$___________
_________$$$$$$$________$$7777$$$$$___$$__________
________$$_____$$$$$$$$$$777777$$______$__________
________$______________$777$$7$$$$$_$$$$__________
________$______________$777$$$$777$$7777$_________
________$______________$$777$$77777$$777$$________
_________$$_____________$$$$$$$777$$$$77$$________
________$$____________________$$$$77777$$_________
________$________________________$777$$$$_________
_______$$__________________________$$$___$________
_______$_________________________________$________
_______$______________________________$$$$$$$$____
___$$$$$$$____$$$_______________$$$______$________
_______$$_____$$$______$$$______$$$____$$$$$$_____
______$$$$$___________$$_$$_____________$_________
_____$$_$$_____________$$$____________$$$_________
_________$$$$_________________________$__$$$______
_______$$_$$$$$$$________________$$$$$$$__________
_________$______$$$$__________$$$$______$$________
_______$$________$$$$$$$$$$$$$$$$________$$_______
_____$$$$$_ ᵖᶤʳʲᵒ___$7777$$__$$7777$$_______$$$$_____
____$$777$$$$$$$$777777$$$7777777$$$$$$$$777$$____
___$$7777777777777777777$77777777777777777777$$___
__$$777777777777777777777777777777777777777777$$__
_$$77777777777777777777777777777777777777777777$__
_$$77777777777777777777777777777777777777777777$$_
_$$77777777777777777777777777777777777777777777$$_
_$7777777777777777[̲̅h̲̅][̲̅a̲̅][̲̅p̲̅][̲̅p̲̅][̲̅y̲̅]77777777777777777$$_
_$$77777777777777777777777777777777777777777777$$_
__$7777777777777777777777777777777777777777777$$__
__$$777777777[̲̅v̲̅][̲̅a̲̅][̲̅l̲̅][̲̅e̲̅][̲̅n̲̅][̲̅t̲̅][̲̅i̲̅][̲̅n̲̅][̲̅e̲̅]'[̲̅s̲̅]7777777777$$__
___$$7777777777777777777777777777777777777777$$___
____$$77777777777777777777777777777777777777$$____
_____$$77777777777777[̲̅d̲̅][̲̅a̲̅][̲̅y̲̅]77777777777777$$$_____
______$$$77777777777777777777777777777777$$_______
________$$$7777777777777777777777777777$$$________
__________$$7777777777777777777777777$$$__________
___________$$$777777777777777777777$$$____________
_____________$$$77777777777777777$$$______________
_______________$$$$777777777777$$$________________
__________________$$$77777777$$$__________________
____________________$$$$77$$$$____________________
_______________________$$$$_______________________
__________________________________________________

 

. ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` _µ#5ˆˆ”””4q[
` ` ` ` ` ` ` ` ` …]₫… ` ` ` ` ` `¾
` ` ` ` ` ` ` ` ` ʹƒ… ` ` _µ=4=L_ `ˆµ “`_µAA44AL…
` ` ` ` ` ` ` ` ` [ ` ` `’ƒ”… ` ` …¯h[ $g₫”… ` ` ` ` `¯’Q
` ` ` ` ` ` ` ` `[ ` ` `F ` ` ` ` “…’$'[#r₫”¯”””hQ ` ` ` $[
` ` ` ` ` ` ` ` `[ ` ` ›[ ` LOVEe.“ “$… ` ` “ …¾“`…b
` ` ` ` ` ` ` ` `'[ ` ` ‘[ ` ` ` ` ` ` ` ` ` “ “` `…[` “`'[
` ` ` ` ` ` ` ` ` ‘Q ` ¯E_gr#5ˆ¯””’hq[ LOVE… ` ` _h ` ` r[
` ` ` ` ` ` ` ` ` `’$[ ` ‘ʹU ` ` ` ` ` …’¾“““…ƒ… ` `A`
` ` __µA===µ_ ` `’$[ …]Q==q_ ` ` “$ “`_µ₫“…g[
` ‘]₫’… ` ` ` ` `¯’$[ [ ‘]g ` ‘¾ ` ʹˆ$““ r[µµd… `_g₫
ʹ’/¯ ` ` `g#””’¯””’4s]’ /¯ ¾ ` ‘¾ ` _][ ` ` ʹ$ “g#d
ʹ[ ` ` ` /¯ ` ` ` ` …”'[ ` `’¾ ` \µ₫”¯[ ` ` ʹ$r”’¯
ʹ[ ` ` `[ ` ` ` ` ` ` ` “ “rE“`rµr₫ ` …]
ʹ$ ` ` ʹ'[ ` ` ` ` ` ` ` “` “₫µ₫’¯ ʹA“`A
`ʹy ` ` ‘$[ ` ` ` ` ` ` _µr4™4s…`ƒ… `ƒ¯
` ʹ’)₫ ` ` ¾“` “`g₫… ` ` ` `7Q` g₫
` ` ʹ’¾_` `ˆhA_“A“`g#₫7$4µr$r…_µµAAµ…
` ` ` …¯’4q__ …¯”™4_/¯ ` ‘ƒ¯ `’][‘$₫'[___ ` ` ¯’Q
` ` ` ` ` ` `¯”’4A__ ` ʹ¯”h₫… _ƒ`’b”’… … ¯’h[ ` `’$
` ` ` ` ` ` ` ` ` …[¯”’hq_ ` `’]¯ ` ` ` ` ` ` `[ ` ` ʹL
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ʹ\[ `’\[¯”$[F ` ` ` ` ` ` ` ʹ$ “`#
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ¾`Aµ…` “` “` “`g™“g…
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `’$[ ¯$[ ` ` ` ` `_`µ#…`g₫
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `¾`rL…_AA₫5… _`µr4′
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `\[ ʹʹ₫…_µµ4₫””’¯
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ‘$µ#”¯

 

______________ █▓▒
____________█▓▒
__________█▓▒
________█▓▒_████____████
______█▓▒__█▒▓▓▒█_█▒▓▓▒█
_____█▓▒__█▒▓ ░▒▓█▓▒░ ▓▒█
_____█▓▒__█▒▓░░░░░░░░▓▒█
______█▓▒__█▒▓░░░ ░░░▓▒█
_______█▓▒__█▒▓░░░░░▓▒█
________█▓▒__█▒▓░░░▓▒█
_________█▓▒___█▒▓▓▒█
___________█▓▒__█▒▒█
__███___███ █▓▒_██
_█▓▓▓█ █▓▓▓█ █▓▒
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▒
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ █▓▒
_█▓▓▓▓▓▓▓▓█_█▓▒
__█▓▓▓▓▓▓█_█▓▒
___█▓▓▓▓█_█▓▒
____█▓▓█_█▓▒
_____██_█▓▒_████____████
_______█▓▒_█▒░░▒█_█▒░░▒█
______█▓▒_█▒░ ░▒▓█▓▒░ ░▒█
______█▓▒_█▒░░░░░░░░░░▒█
______█▓▒__█▒░░░░ ░░░░▒█
_______█▓▒__█▒░░░░░░░▒█
________█▓▒__█▒░░░░░▒█
_________█▓▒___█▒░░▒█
__________█▓▒___ █▒▒█
___________ █▓▒___██
_____________█▓▒

 

▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▓▓▓▄▀▄▓▓▓▄▀▄▀▄
▄▀▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▀▄
▄▀▄▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▀▄
▄▀▄▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀▓▓▓▓▓▓▓▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀▄▀▓▓▓▀▄▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄███▄▀▄███▄▀▄▀▄
▄▀▄█████████████▄▀▄
▄▀▄█████████████▄▀▄
▄▀▄▀███████████▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀███████▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀▄▀███▀▄▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄░░░▄▀▄░░░▄▀▄▀▄
▄▀▄░░░░░░░░░░░░░▄▀▄
▄▀▄░░░░░░░░░░░░░▄▀▄
▄▀▄▀░░░░░░░░░░░▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀░░░░░░░▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀▄▀░░░▀▄▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄

 

⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉⋯кìʂʂ♥ ҉҉҉҉
⋯♥ ҉҉҉҉ ⋯кìʂʂ♥ ҉҉҉҉⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉⋯⋯♥ ҉҉҉҉
♥ ҉҉҉҉ ᵃᵖкìʂʂ ♥ ҉҉҉҉⋯ ♥ ҉҉҉҉♥ ҉҉҉҉҉҉҉҉⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉
♥ ҉҉҉҉ ᵃᵖкìʂʂ ♥ ҉҉҉҉♥ ҉҉҉҉⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ♥ ҉҉҉҉
♥ ҉҉҉҉ ⋯кìʂʂ ♥ ҉҉҉҉⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉
⋯♥ ҉҉҉҉ ⋯кìʂʂ ♥ ҉҉҉҉⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉
⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉ ⋯кìʂʂ ♥ ҉҉҉҉⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ♥ ҉҉҉҉
⋯⋯⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉ ᵃᵖкìʂʂ ♥ ҉҉҉҉⋯⋯⋯⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉ ⋯кìʂʂ ♥ ҉҉҉҉⋯⋯ ♥ ҉҉҉҉
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯♥ ҉҉҉҉⋯кìʂʂ ♥ ҉҉҉҉

Scitta LOVE in verticale

░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)(¯`♥´¯)(¯`♥´¯)░
░░░░(¯`♥´¯)░░░░
░(¯`♥´¯)░░(¯`♥´¯)░
░(¯`♥´¯)░░(¯`♥´¯)░
░(¯`♥´¯)░░(¯`♥´¯)░
░(¯`♥´¯)░░(¯`♥´¯)░
░(¯`♥´¯)░░(¯`♥´¯)░
░░░░ (¯`♥´¯)░░░░
(¯`♥´¯)░░░░░░░(¯`♥´¯)
░(¯`♥´¯)░░░░░(¯`♥´¯)
░░(¯`♥´¯)░░░(¯`♥´¯)
░░░(¯`♥´¯)░(¯`♥´¯)
░░░░(¯`♥´¯¯`♥´¯)
░░░░░(¯_`♥´_¯)
░(¯`♥´¯)(¯`♥´¯)░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)(¯`♥´¯)(¯`♥░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)░░░░░░░░░
░(¯`♥´¯)(¯`♥´¯)(¯`♥´¯)░

 

Coppia che si bacia

______________$$$$$$____
_______________$$$$$$$$ ____
______________$$$$$$$$$_______
______________$$$$$$$$ $$$$$_
_______________$$$$$_$$$$$$$$_
______________$$$ _$$$$$$$$$$$_
____________$$$$___$$$$$$$$$$$
__________$$$$$$$_$$_$$$$$$$$$_
________ $$$$$$$$$ _$$$_$$$$_$$_
_______ $$$$$$$$$$$_$$$$_$$$$_$_
_______$$$$$$$$$$$_$$$$$_$$$$$$$_
______ $$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$_$$
______ $$$$_$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$
_______$$$$$_$$$$$$$$$_$$$$_$$_$$
________$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$_$$
__________$$$$$$$_$$$$$$_$__$$$
_________$$$$$$$$$_$$$$$_$$_$$
_________$$$$$$$$$_$$$$$$$___$_
________$$$$$$$$$$_$$$$$$$$_
_______ $$$$$$$$$$_$$$$$$$$$_
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__
__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$____
_$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$___
_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___
__$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$_
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$_
_______$$$$$$$______________$$
_______$$$$$$$___________$$$
_______$$$$$$$____
________$$$$$$_
________ $$$$$
________$$$$$
________$$$$$
________$$$$
________$$$$
______$$ $$$
_____$$$_$$$
_$$$_$___ $$$
___$$_ ___$$_$$
___$$$$_ $$$$$$$$$$
☸ڿڰۣ ஐ-☸ڿڰۣஐ-☸ڿڰۣ -☸ڿڰۣ ஐ-☸

 

_____§§§§§§§_________§§§§§§
___§§1111111§§_____§§111111§§
__§11111111111§§_§§11111111111§
_§111111111¶¶¶¶¶§¶¶¶¶¶111111111§
§111111111¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶11111111¶§
§1111111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111111¶¶
11111111111¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶11111111¶¶
§¶1111111¶¶¶¶¶111111¶¶¶¶1111111¶¶
_¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶
_¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶111¶¶¶¶¶_¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1¶1¶1¶¶¶¶¶__¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶
______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶___¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_________¶¶¶¶___________¶¶¶___¶¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶__ ᵖᶤʳʲᵒ___¶¶_¶

Leggi il post su San Valentino 2012

Comments

So empty here ... leave a comment!

Lascia un commento

Sidebar